Õpiobjektid -> Selektsiooniindeksid

SELEKTSIOONIINDEKSID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Definitsioonid
2. Aretusväärtuse prognoosimine ühe informatsiooniallika alusel
3. Aretusväärtuse prognoosimine ühele tunnusele teise kaudu
4. Näiteid mitmestest selektsiooni-indeksitest
5. Kasumiindeksid
6. Selektsiooniindeksite teisendamine
7. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Selektsiooniindeksid.pdf
¤ Exceli makro selektsiooniindeksite konstrueerimiseks ja võrdlemiseks: stselind_est.xls

Selektsiooniindeksite teisendamine

Tavapäraselt avaldatakse indeksite väärtused mingi fikseeritud keskväärtuse suhtes, andes seejuures ette ka indeksi standardhälbe (keskmise erinevuse keskväärtusest) - saadud indekseid (aretusväärtuseid) nimetatakse suhtelisteks (jõudluse, välimiku, viljakuse, …) indeksiteks (aretusväärtusteks). Keskmine indeksi väärtus võetakse enamasti võrdseks 100-ga, standardhälve on aga erinevates riikides ja erinevate loomaliikide puhul erinev (näiteks eesti hobuste paremusjärjestusse panekul 20 ja JKK poolt hinnataval lüpsikarja suhtelise piimajõudluse aretusväärtusel 12).

Etteantud keskmise ja standardhälbega suhteline indeks IS (või suhteline aretusväärtus, SAV) saadakse esialgsest indeksist I järgmise valemi abil:

,

kus ja tähistavad vastavalt esialgse ja uue indeksi keskväärtusi ning ja standardhälbeid *.

St, et esmalt algse indeksi väärtused standardiseeritakse (lahutatakse kesmine) ja normeeritakse (jagatakse läbi standardhälbega) - tulemuseks on indeksid keskmisega 0 ja standardhälbega 1. Seejärel suurendatakse standardhälvet ette antud arv korda ja muudetakse keskmist etteantud keskmise väärtuse võrra.


Näide. Jätkame eelmise punkti näidet ja oletame, et korrigeerimata indeksite keskväärtus on 0 ja standardhälve 50 punkti.

Kehtestame uueks keskmiseks 100 ja standardhälbeks 12 punkti.

Lehm Lehvi indeksi väärtus +70 teiseneb siis tulemuseks

punkti.


* Kogu uuritava populatsiooni keskmise indeksi asemel leitakse suhteline indeks sageli mingi kindla loomadegrupi (näiteks hindamishetkest 10-12 aastat tagasi sündinud või kõigi mitteteadaolevate vanematega loomade) keskmise indeksi (aretusväärtuse) suhtes.


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License