Õpiobjektid -> Selektsiooniindeksid

SELEKTSIOONIINDEKSID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Definitsioonid
2. Aretusväärtuse prognoosimine ühe informatsiooniallika alusel
3. Aretusväärtuse prognoosimine ühele tunnusele teise kaudu
4. Näiteid mitmestest selektsiooni-indeksitest
5. Kasumiindeksid
6. Selektsiooniindeksite teisendamine
7. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Selektsiooniindeksid.pdf
¤ Exceli makro selektsiooniindeksite konstrueerimiseks ja võrdlemiseks: stselind_est.xls

Aretusväärtuse definitsioon selektsiooniindeksi kujul

Aretusteoorias defineeritakse indiviidi aretusväärtus enamasti kui tema lõpmatu arvu järglaste keskmise fenotüübiväärtuse kahekordne erinevus populatsiooni keskmisest :

.
(9)

Kuna reaalsetes arvutustes ei saa kunagi olla tegu lõpmatu suure järglaste grupiga, kasutatakse täpsemate tulemuste saamiseks kordaja 2 asemel mitmesuguseid järglaste arvu ja uuritava tunnuse geneetilise determineerituse määraga arvestavaid kordajaid, mille kuju leitakse selektsiooniindeksi kordajate valemeist (2) ja (3) lähtuvalt.
Tänu oma lihtsusele leiab valem (9) vahel siiski ka praktilist rakendust, saamaks hinnangut indiviidi aretusväärtuse ülemisele piirile, omamata mingit eelinfot uuritava tunnuse geneetilise määratuse kohta.


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License