Õpiobjektid -> Selektsiooniindeksid

SELEKTSIOONIINDEKSID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Definitsioonid
2. Aretusväärtuse prognoosimine ühe informatsiooniallika alusel
3. Aretusväärtuse prognoosimine ühele tunnusele teise kaudu
4. Näiteid mitmestest selektsiooni-indeksitest
5. Kasumiindeksid
6. Selektsiooniindeksite teisendamine
7. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Selektsiooniindeksid.pdf
¤ Exceli makro selektsiooniindeksite konstrueerimiseks ja võrdlemiseks: stselind_est.xls

Kokkuvõtlikult aretusväärtuse prognoosimisest sugulaste fenotüübiväärtuste alusel

Generatsiooni t kuuluva indiviidi aretusväärtuse hindamisel kasutatavad sugulaste fenotüübiväärtused võib laias laastus jagada kolme gruppi:

  • generatsiooni t - 1 (ja vanematesse generatsioonidesse) kuuluvate eellaste (vanemate, vanavanemate jne) fenotüübiandmed;
  • generatsiooni t kuuluvate indiviidi enese või tema pool- või täisõvede fenotüübiandmed;
  • generatsiooni t + 1 (ja edasistesse generatsioonidesse) kuuluvate järglaste fenotüübiandmed.

Tabelisse 1 on koondatud selektsiooniindeksi kordaja b ja täpsuse rIA avaldised tüüpilisemate informatsiooniallikate korral (eeldusel, et aretusväärtuse hinnang põhineb üksnes antud infol).

Joonisel 4 on aga esitatud aretusväärtuse hinnangu täpsus sõltuvalt päritavuskoefitsiendi väärtusest ja erinevatel ajajärkudel kättesaadavast informatsioonist.

Tabel 1. Selektsiooniindeksi kordaja b ja täpsuse rIA avaldised tüüpilisemate informatsiooniallikate korral
(h2 on päritavus, R korduvus, c2FS ja c2HS vastavalt täis- ja poolõvedele ühiste mitteaditiivgeneetiliste mõjude osa kogu fenotüübilisest varieeruvusest).

Informatsiooniallikas
(kasutatav fenotüübiväärtus)
Selektsiooniindeksi kordaja
(b)
Selektsiooniindeksi täpsus
(rIA)
Vanavanemad
(4 väärtuse keskmine)
h2
Vanemad
(2 väärtuse keskmine)
h2
Indiviid ise
(1 väärtus)
h2
Indiviid ise
(n korduva mõõtmise keskmine)
Täisõved
(n mõõtmise keskmine)
Poolõved
(n mõõtmise keskmine)
Järglased
(n mõõtmise keskmine)

Joonis 4. Aretusväärtuse hinnangu täpsus sõltuvalt päritavuskoefitsiendi väärtusest ja erinevatel ajajärkudel kättesaadavast informatsioonist (püsivad keskkonnaefektid on loetud võrdseks nulliga).


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License