Õpiobjektid -> Selektsiooniindeksid

SELEKTSIOONIINDEKSID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Definitsioonid
2. Aretusväärtuse prognoosimine ühe informatsiooniallika alusel
3. Aretusväärtuse prognoosimine ühele tunnusele teise kaudu
4. Näiteid mitmestest selektsiooni-indeksitest
5. Kasumiindeksid
6. Selektsiooniindeksite teisendamine
7. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Selektsiooniindeksid.pdf
¤ Exceli makro selektsiooniindeksite konstrueerimiseks ja võrdlemiseks: stselind_est.xls

Õpijuhis

 • Õppematerjali mõistmiseks on vajalik matemaatilise statistika ning selektsiooniteooria tundmine sama ainekursuse teiste peatükkide piires (vt http://ph.emu.ee/~ktanel/VL_0192/). Piisab ka geneetika ja matemaatilise statistika baaskursuste läbimisest.
   
 • Peatükis 1 (Definitsioonid) on tuletatud ühele tunnusele konstrueeritud selektsiooniindeksite matemaatiline esitus. Selle peatüki materjalist tuleks enese tarvis selgeks teha selektsiooniindeksi kordajate ning täpsuse hindamise olemus.
   
 • Peatükkides 2 kuni 4 on esitatud erinevaid näiteid selektsiooniindeksitest ja nende konstrueerimisest. Iga alapunkti lõpus on esitatud arvutuslik näide eelnevalt tuletatud valemite rakendamisest. Kõiki kirjas olevaid tuletuskäike oma algebralises keerukuses läbi teha ei ole vaja, oluline on mõista esimese peatüki üldiste valemite valguses konkreetsete selektsiooniindeksite konstrueerimise matemaatilist loogikat.
   
 • Peatüki 2 viimases alapunktis "Kokkuvõtlikult AV prognoosimisest sugulaste fenotüübiväärtuste alusel" on esitatud peamiste ühele informatsiooniallikale baseeruvate selektsiooniindeksite kokkuvõte ja võrdlus.
   
 • Nii ühele kui ka mitmele informatsiooniallikale tuginevate selektsiooniindeksite kordajate hindamiseks ja nende alusel leitavate aretusväärtuste hinnangute täpsuse võrdlemiseks on kasutatav vastavat makrot sisaldav Exceli fail stselind_est.xls (vt ka ülesanne 1).
  NB! Juhul, kui teil tekib probleeme antud faili avamisega või rakendamisega, on probleem ilmselt teie arvuti MS Office turvaseadetes (makrod pole lubatud). Lahendusena tuleks Excelil lubada antud faili sisu (makrode) kasutamist.
  Makrode lubamisest ja keelamisest MS Excelis vt näiteks
  http://office.microsoft.com/et-ee/excel-help/HA010354316.aspx
   
 • Selektsiooniindeksite teisendamise ja kasumiindeksite konstrueerimise mõistmiseks tuleb läbi lugeda vastavad peatükid, lahendada läbi näiteülesanded ja kinnistada teadmised iseseisvate ülesannete lahendamise teel.

< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License