Õpiobjektid -> Aretusväärtuste hindamine isa ja looma mudelist

ARETUSVÄÄRTUSTE HINDAMINE ISA JA LOOMA MUDELIST


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Pool- ja täisõvede mudelid
2. Looma mudel
3. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Isa_ja_looma_mudel.pdf
¤ Exceli makro isa ja looma mudeli rakendamiseks ja võrdlemiseks: SAMod_1c.xls

Ülesanded

Võtke aluseks alljärgnev andmestik, andke see sobival kujul* ette aretusväärtuste hindamiseks kasutatavale Exceli programmile SAMod_1c.xls' ja vastake järgmistele küsimustele.

NB! Juhul, kui teil tekib probleeme antud faili avamisega või rakendamisega, on probleem ilmselt teie arvuti MS Office turvaseadetes (makrod pole lubatud). Lahendusena tuleks Excelil lubada antud faili sisu (makrode) kasutamist.
Makrode lubamisest ja keelamisest MS Excelis vt näiteks
http://office.microsoft.com/et-ee/excel-help/HA010354316.aspx

  1. Hinnake kõigi täkkude tõutüübi aretusväärtused selektsiooniindeksi kujul**. Päritavuskoefitsiendi h2 väärtuseks võtke 0,25.
  2. Hinnake kõigi täkkude tõutüübi aretusväärtused isa mudelist, võttes arvesse ka hindaja võimaliku mõju.
    • Milline on hindajate vaheline erinevus?
    • Kuidas muutus täkkude paremusjärjestus võrreldes selektsiooniindeksite abil hinnatud aretusväärtustega. Miks taoline erinevus ilmnes?
  3. Hinnake kõigi hobuste tõutüübi aretusväärtused looma mudelist, võttes täiendavalt arvesse ka seda, et Tiktor 697 E on Tukker 703 E isa ning Rosett 600 E ja Rommik 710 E on sama ema järglased.
    • Kas ja kuivõrd see täkkude aretusväärtuste hinnanguid muudab? Miks?
  4. Kuivõrd muutuvad isade aretusväärtuste hinnangud, kui looma mudelis võtta päritavuskoefitsiendi väärtuseks 0,6?
Hobuse nimi
Isa
Hindaja
Tõutüüp
Vaida
Vigur 682 E
1
7
Vaara
Vigur 682 E
1
7
Villu
Vigur 682 E
2
7
Viker
Vigur 682 E
1
6
Teini
Tukker 703 E
2
8
Taara
Tukker 703 E
1
7
Tenor
Tiktor 697 E
1
6
Tommy
Tiktor 697 E
1
7
Relli
Rosett 600 E
2
7
Rollu
Rosett 600 E
1
6
Raul
Rommik 710 E
2
8
Rolf
Rommik 710 E
2
9
Ruubik
Rommik 710 E
1
5

Tulemused:

Isa
 
Aretusväärtuste hinnangud ja täkkude paremusjärjestus
Selektsiooni-
indeks
Koht
 
Isa mudel
Koht
 
Looma mudel
Koht
 
h2 = 0,25
 
 
h2 = 0,25
 
 
h2 = 0,25
h2 = 0,6
 
Vigur 682 E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tukker 703 E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiktor 697 E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosett 600 E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rommik 710 E
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


* Nii hobuste kui ka nende isade nimed tuleb asendada arvuliste koodidega alates ühest, seejuures peab numeratsioon olema genealoogiline, st isadele peavad vastama väiksemad numbrid.
NB! Et ülesande teises punktis on öeldud, et Tiktor 697 E on Tukker 703 E isa, siis oleks mõistlik juba isamudeli tarvis andmeid kodeerides omistada Tiktor 697 E-le väiksem arvuline kood.

** Aretusväärtuste hindamine selektsiooniindeksite abil on vastava õpiobjekti teema. Täkkude aretusväärtuste hindamiseks tuleks rakendada valemit

,

kus Ai on i-nda isa aretusväärtus, ni on i-nda isa järglaste arv, on i-nda isa järglaste keskmine tõutüüp ja on kõigi andmestikku kuuluvate hobuste keskmine tõutüüp.


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License