Õpiobjektid -> Aretusväärtuste hindamine isa ja looma mudelist

ARETUSVÄÄRTUSTE HINDAMINE ISA JA LOOMA MUDELIST


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Pool- ja täisõvede mudelid
2. Looma mudel
3. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Isa_ja_looma_mudel.pdf
¤ Exceli makro isa ja looma mudeli rakendamiseks ja võrdlemiseks: SAMod_1c.xls

Looma mudel maatrikskujul

Looma mudel on maatrikskujul kirjapandav analoogselt isa mudelile (5):

y = Xb + Za + e,
(16)

Siin a on juhuslike aretusväärtuste n×1 vektor (n on kõigi andmestikku kuuluvate loomade arv), ülejäänud muutujad on defineeritud nagu isa mudeli korral.

Keskväärtused ja dispersioonimaatriksid on:

E(a) = 0, E(e) = 0, E(y) = Xb,

,

,

cov(a,eT) = 0

ning

( on aditiivgeneetiline dispersioon). Et , siis erinevalt isa mudelist on arvestatud ka loomadevahelisi sugulussidemeid.

Segamudeli võrrand saab kuju

,

kus .

NB! Kui vektoris a esindatud loomad pole omavahel sugulased, siis A = A-1 = I.


Näide. Olgu meil järgmine andmetabel:

Lehm
Ema
Isa
Uuritav tunnus
2
-
-
11
4
-
-
7
5
2
1
10
6
2
1
8
7
4
3
9


Lehmade 2 ja 4 vanemad on teadmata. Lehmad 5 ja 6 on ET-tütred (täisõed). Lehma 2 eelistati järglaspõlvkonna tootmisel kuna temal mõõdetud tunnuse väärtus oli parem. Pullidel uuritavat tunnust mõõdetud pole. Uuritava tunnuse päritavus (h2) on 0,5. Lihtsuse mõttes on eeldatud, et ainus mudelisse lülitatud fikseeritud efekt on üldkeskmine. Soovime kasutada looma mudelit, valimaks välja geneetiliselt potentsiaalilt parimaid isendeid populatsiooni taastootmiseks.

Hindame aretusväärtused kahel viisil: esmalt ignoreerime loomadevahelisi sugulussidemeid ja seejärel võtame need arvesse, ning vaatame, mil määral nende arvestamine tulemusi muudab.

Mudel indekskujul kirjapanduna on järgmine:

,

kus µ on üldkeskmine, ai on looma i aretusväärtus, ei on loomale i vastav juhuslik keskkonnamõju.

Plaanimaatriksid on

ja

ning vähimruutude võrrand esitub kujul

.

Et , siis .


(1) Ignoreerides loomadevahelist sugulust (A = I), on segamudeli võrrand järgmine:

ning selle lahendamisel saadud hinnangute vektor on

.

Märkused.

  • Kõigi indiviidide keskmine aretusväärtus võrdub nulliga.
  • Leitud üldkeskmise µ = 9 abil võime iga indiviidi aretusväärtuse arvutada valemist , kus yi on uuritava tunnuse väärtus antud loomal.

(2) Võtame nüüd arvesse ka loomadevahelise suguluse, mis võimaldab arvestada selektsiooni ja inbriidingu võimalikku mõju ning hinnata aretusväärtused ka ilma vaatlusteta isadele. Selleks konstrueerime aditiivse geneetilise suguluse maatriksi A kõigi andmestikku kuuluvate loomade (ka isade) jaoks.

.

Segamudeli võrrandi (17) kirjapanekuks vajalik maatriksi A pöördmaatriks A-1 on

.

Kasutades suguluse maatriksit, hinnatakse aretusväärtused ka isadele (a1 ja a3). Neile efektidele vastavaid veerge eelnevalt konstrueeritud plaanimaatriksis Z ei sisalda. Teades, et plaanimaatriksis Z on üks rida iga vaatluse jaoks (siin näites viis) ning üks veerg iga geneetilise efekti jaoks (siin näites seitse, so. viis lehma, kellel on tunnus mõõdetud ja kaks isa), esitub Z kujul

.

Vähimruutude võrrand on nüüd

.

Liites vähimruutude võrrandi kordajate maatriksile vastava alammaatriksi kA-1, saame segamudeli võrrandi, kus on arvestatud ka loomadevahelisi sugulussidemeid:

.

Selle võrrandi lahendid on

.

Märkused.

  • Baasloomade, so. loomade, kelle vanemad on teadmata, aretusväärtuste hinnangute keskmine võrdub nulliga: . See on tingitud eeldusest, et baasloomad on juhuslikult valitud baaspopulatsioonist.
  • Järglaspõlvkonna aretusväärtuste hinnangute keskmine on suurem kui null: . See väljendab nii juhusliku geenitriivi kui ka selektsiooni mõju. Meie näites annab kõrgema fenotüübiväärtusega ema kaks ja madalama fenotüübiväärtusega ema ühe järglase. Sellise valiku tulemus peegeldub järglaste keskmises aretusväärtuses.
  • Võrdlus isa mudeliga. Isade aretusväärtuste leidmisel isa mudeli abil ignoreeritakse emade andmeid ning isa 1 kaks järglast (lehmad 5 ja 6) loetakse seeläbi poolõdedeks. Segamudeli võrrand isade mõjude prognoosimiseks oleks:
    ,
    millest ja . Seega on isa 1 ja isa 3 hinnatud geneetiliselt potentsiaalilt võrdseteks, mis on aga looma mudelist saadud tulemusi silmas pidades vale.

< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License