Õpiobjektid -> Aretusväärtuste hindamine isa ja looma mudelist

ARETUSVÄÄRTUSTE HINDAMINE ISA JA LOOMA MUDELIST


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Pool- ja täisõvede mudelid
2. Looma mudel
3. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Isa_ja_looma_mudel.pdf
¤ Exceli makro isa ja looma mudeli rakendamiseks ja võrdlemiseks: SAMod_1c.xls

Aditiivgeneetilise suguluse maatriks

Fakt, et kaks looma on sugulased, ilmneb selles, et nendevaheline geneetilistest faktoritest tingitud kovariatsioon on nullist erinev. Oluliseim osa loomadevahelisest geneetilisest varieeruvusest on põhjustatud geenide aditiivse toime variatsioonist, ülejäänud, küllalt väheoluline osa, on seletatav dominantsusest (alleelide interaktsioon) ja epistaasist (erinevetes lookustes asuvate geenide vastastikune mõju) tingitud dispersiooniga.

Aditiivgeneetiline sugulus loomade vahel on väljendatav aditiivgeneetilise suguluse maatriksi (additive genetic relationship matrix) A abil.

Maatriks A on n×n maatriks, kus n on uuritavate loomade arv. Maatriksi A elementideks aij on aditiivgeneetilise suguluse kordajad, mis on võrdsed kahekordse tõenäosusega, et juhuslik alleel indiviidi i genotüübist on päritolult identne vastava alleeliga indiviidi j genotüübist.

Arvutuslikult lihtsaim on maatriksi A konstrueerimine rekursiivsel teel kasutades Hendersoni meetodit. Selleks järjestatakse indiviidid genealoogiliselt, st vanemad peavad paiknema eespool järglasi. Tähistagu nüüd si indiviidi i isa ja di indiviidi i ema. Siis on maatriksi A elemendid leitavad järgmiste reeglite alusel.

 • Kui looma i mõlemad vanemad on teadmata, siis
  ja .
 • Kui vaid looma i üks vanemaist (isa või ema) on teada, siis
  ja või
  ( või võrdub nulliga -- see tuleneb eeldusest, et teadmata vanemad loetakse suguluses mitteolevaiks).
 • Kui looma i mõlemad vanemad (isa ja ema) on teada, siis
  ja .

Maatriksi A konstrueerimist alustatakse ülemisest vasakust nurgast (vanimast loomast), liikudes seejärel ühe rea ja veeru kaupa mööda diagonaali allapoole ning täites igal sammul maatriksi read ja veerud kuni diagonaalini (leides konkreetse looma suguluse endast vanemate loomadega).


Näide. Olgu meil järgmised skemaatiliselt ja tabelikujul esitatud põlvnemisandmed:

Loom
Isa
Ema
4
1
2
5
1
3
6
4
5

Indiviidid järjestatakse nii, et vanemad paiknevad eespool järglasi.

Loom
Isa
Ema
1
-
-
2
-
-
3
-
-
4
1
2
5
1
3
6
4
5

Kuna loomade 1, 2 ja 3 vanemad on teadmata, kirjutatakse maatriksi A diagonaalile vastavasse kohta üks (looma aditiivgeneetiline sugulus iseendaga on üks) ja täidetakse vastav rida ja veerg kuni diagonaalini nullidega.

Liikudes ridahaaval põlvnemistabelis allapoole, saame täidetud kogu maatriksi A:

.

Näiteks,
;
;
; ;

; .


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License