Kaks lehma istuvad puuotsas ja söövad sihvkasid. Järsku lendab mööda üks pesumasin. Lehmad vaatavad sellele järgi, kehitavad õlgu ja söövad sihvkasid edasi. Mõne aja möödudes lendab veel üks pesumasin mööda. Üks lehm lausub selle peale: "Neil on siin lähedal vist pesa."

Loengukursused -> Biomeetria (kevad, 2013)


Biomeetria
[Biometry]

(VL.0781; 3 EAP; sügis/kevadsemester; E)
EMÜ VLI 1. kursusele


Üldinfo Loengud Praktikumid

Eksam

Kirjandus

Eksam koosneb kahest osast.
 
NB! Eksamile (mõlemale osale) pääsemise eelduseks on esimese kolme praktikumi tööde ning statistika praktikumides antud iseseisvate tööde arvestatud saamine hiljemalt 28. aprillil.
 

 1. Valikvastustega test
 • Test toimub Moodle-s praktikumi aegadel 36. õppenädalal (so 7. ja 8. mail, 2013) Kreutzwaldi 62, B-213.
   
 • Testis on 10 küsimust (+ kuni 5 lisaküsimust hilinemisega esitatud iseseisvate tööde korral - vt lisatingimusi allpool).
 • Abimaterjalide kasutamine testi ajal ei ole lubatud.
 • Testi tegemiseks on aega 1 tund.
 • Testi tulemus loetakse positiivseks, kui kogutud 50% või enam punktidest.
   
 • Testiküsimuste olemusest saab aimu nii Moodle-s olevast proovitestist kui ka järgmisest mõnede aastate tagusest testiversioonist: Test_LKI1_2003_a.pdf .
 1. Kirjalik eksam
 • Toimub praktikumi aegadel 37. õppenädalal (so 14. ja 15. mail, 2013) Kreutzwaldi 62, B-213.
   
 • Iga tudeng saab analüüsimiseks andmetabeli (MS Exceli formaadis) ja 3 praktilist ülesannet.
 • Andmetabel ja ülesanded on individuaalsed.
 • Kasutada võib kõiki trükitud kujul olevaid või internetist leitavaid abimaterjale (sh oma iseseisvate tööde lahendusi).
 • Töö tegemiseks on aega 1 tund 45 minutit.
 • Analüüside tulemusi ja kommentaare / täislausega vastuseid (vastavalt iseseisvates töödes nõutule) sisaldav Exceli fail tuleb saata praktikumi juhendava õppejõu meili-aadressile.
 • Kirjaliku eksami tulemus loetakse positiivseks, kui kogutud on 52% või enam punktidest.
   
 • Eksami näidisülesanded .
   

Järeleksamid 2012/2013 õppeaasta kevadsemestril

 •  24. mai, 2013, Kreutzwaldi 62, B-213; kirjalik eksam (Excel) kell 9-11; test kell 11-12.
  Iseseisvad tööd peavad olema arvestatud 21. maiks 2013 ja eksamile tulijad
  peavad registreeruma hiljemalt 24 tundi enne eksamit http://www.doodle.com/hbch6rgm6quihk6q.
   
 •  31. mai, 2013, Kreutzwaldi 62, B-213; kirjalik eksam (Excel) kell 9-11; test kell 11-12.
  Iseseisvad tööd peavad olema arvestatud 27. maiks 2013 ja eksamile tulijad
  peavad registreeruma hiljemalt 24 tundi enne eksamit http://www.doodle.com/wh6fveb4qxxm2m62
  .

Lõpphinne moodustub testi ja kirjaliku eksami eest saadud punktide kaalutud keskmisena.

 • Testi osa lõpphindest on 20% ja kirjaliku eksami osa 80%.
 • Positiivse lõpphinde saamiseks peavad mõlemad eksamiosad olema sooritatud positiivsele tulemusele (testist vähemalt 50% ja kirjalikust eksamist vähemalt 52% punktidest).
 • Saadud punktide hulk määrab lõpphinde järgmise tabeli alusel:

  "A" 90-100%
  "B" 80-89,9%
  "C" 70-79,9%
  "D" 60-69,9%
  "E" 51-59,9%
  "F" alla 51%


Lisatingimused (!!väga olulised!!)

 • Eksamile (mõlemale osale) pääsemise eelduseks on esimese kolme praktikumi tööde ning statistika praktikumides antud iseseisvate tööde arvestatud saamine hiljemalt 28. aprillil.
   
 • Igal iseseisval tööl on oma tähtaeg!
  • Iga statistika-osa iseseisva töö tähtaja ületamine lisab testi ühe lisaküsimuse
  • Esimese kolme praktikumi tööde tähtaja ületamise korral lisandub testi üks lisaküsimus.
  • Seega võib testis kokku olla 5 lisaküsimust (kui kõik tööd on sooritatud hilinemisega).
  • Töö loetakse tähtaegselt sooritatuks, kui
   • hiljemalt määratud kuupäevaks saabunud töö on korras;
   • tähtajaks esitatud töös esineb väiksemaid parandamist vajavaid vigu, mis saavad parandatud järgneva nädala jooksul.
     
 • Eksam loeatakse positiivselt sooritatuks, kui testist on saadud vähemalt 50% ja kirjalikust eksamist vähemalt 52% punktidest.
  Kirjaliku eksami puhul on lisanõue, et nii analüüside teostamise kui ka tulemuste interpreteerimise eest peab olema saadud vähemalt 51% punktidest!
   

 • Mittepositiivsele hindele sooritatud test (<50% punktidest) ja/või kirjalik eksam (kokku <52% punktidest või analüüs või interpretatsioon <51% punktidest) tuleb uuesti teha, kusjuures mõlemat eksamiosa on sellel õppeaastal võimalik uuesti teha 2 korda!
   

 • Kui nii test kui ka kirjalik eksam on sooritatud positiivsele tulemusele, siis on neist tulemuse parandamise huvides võimalik ümber teha vaid üht ja seda maksimaalselt üks kord (kusjuures kirja läheb siis uue eksami tulemus, ka halvema tulemuse korral).