"Significant (P < 10e-12) improvements to this work resulted from the reviewers' comments."

Perez-Enciso M. In silico study of transcriptome genetic variation in outbred populations.
Genetics. 2004 Jan;166(1):547-54.

Loengukursused -> Matemaatiline statistika ja modelleerimine


Matemaatiline statistika ja modelleerimine
[Mathematical statistics and modelling]

(DK.0007; 5 EAP; kevad 2010; E)
EMÜ Doktorikool


Üldjutt

Loengud & praktikumid Eksam Lingid & kirjandus Tarkvara

 
Toimumise aeg ja koht
: 2010. aasta kevadsemester (märts-aprill):

loengud neljapäeviti kell 1415-18, Kreutzwaldi 5, 2A13 (alates 18.03.2010 ruumis 1A11);
praktikumid reedeti kell 915-13 ja 1315-17, Kreutzwaldi 56, 404.

Teemad:

 • Andmebaaside koostamine ja haldamine
 • Kirjeldav statistika - arvkarakteristikud, sagedustabelid, joonised
 • Teoreetilised jaotused
 • Populatsioon ja valim, parameetrite hindamine, valimi ja hinnangute varieeruvus
 • Usaldus- ja tolerantsiintervall
 • Hüpoteeside statistiline testimine, statistiline olulisus
 • Keskmiste võrdlemine
 • Tunnustevahelised seosed - nende kirjeldamine ja testimine (korrelatsioonanalüüs, hii-ruut ja Fisheri täpne test)
 • Regressioon- ja dispersioonanalüüs
 • Üldised lineaarsed mudelid - reparametriseerimine, kontrastid, korduvad mõõtmised, fikseeritud ja juhuslikud faktorid
 • Binaarsete tunnuste analüüs
 • Võimsusanalüüs
 • Faktoranalüüs
 • Klasteranalüüs
 • Statistilise analüüsi tulemuste tõlgendamine ja esitamine
 • Tarkvara MS Excel ja R.

Vastavalt kursuse käigus tekkinud soovidele/ettepanekutele on võimalikud kõrvelekalded nimetatud teemaderingist – midagi võib ära jääda, midagi võib käsitleda süvendatumalt/täiendavalt.