Cochrane'i aforism:
Enne kui lasete kellelgi oma andmeid analüüsida, mõelge, mida te teete, kui tulemused on 1) positiivsed, või 2) negatiivsed.
Kui vastused langevad kokku, loobuge analüüsi tellimisest.

Loengukursused -> Katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus


Katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus
[Fundamentals of scientific experiments and statistical data analysis]

(VL.0435; 5 EAP; sügissemester; A)
EMÜ VLI magistrantidele
| Osa 2. Statistiline andmetöötlus |


Üldjutt

Loengud Praktikumid Arvestus Kirjandus Tarkvara Lingid

 
Lisaks kursuse I pooles käsitletud standardsetele statistikameetoditele tuleb loodetavasti juttu

  • kirjeldavatest statistikutest ning nende tabelite ja jooniste kaudu esitamisest,

  • mistahes statistilise analüüsi tulemuste teadustöös esitamisest,

  • tolerantsi- ja usaldusintervallist ning viimase seotusest hüpoteeside testimisega,

  • veelkord kolmest t-testist ja mitmetest mitteparameetrilistest 2 grupi võrdlemise testidest,

  • erinevatest korrelatsioonikordajatest,

  • regressioonivõrrandist ja dispersioonanalüüsi mudelist kui üldiste lineaarsete mudelite erijuhtudest,

  • korduvate mõõtmiste analüüsist,

  • sagedustabelitest ning hii-ruut- ja Fisheri täpsest testist,

  • shansside suhtest ja logistilisest regressioonist,

  • ...