"Significant (P < 10e-12) improvements to this work resulted from the reviewers' comments."

Perez-Enciso M. In silico study of transcriptome genetic variation in outbred populations.
Genetics. 2004 Jan;166(1):547-54.

Loengukursused -> Matemaatiline statistika ja modelleerimine


Matemaatiline statistika ja modelleerimine
[Mathematical statistics and modelling]

(DK.0007; 5 EAP; sügis; A)
EMÜ Doktorikool


Üldinfo

Loengud Praktikumid Eksam Lingid

TOIMUMISE AEG & KOHT: 2018. aasta sügissemester (3. september - 22. oktoober):

loengud esmaspäeviti kell 1330-17 Kreutzwaldi 62, A122;
praktikumid teisipäeviti kell 815-12 (rühm A) ja 1215-16 (rühm B) Kreutzwaldi 62, B213.

TEEMAD:

 • Andmebaaside koostamine ja haldamine
 • Kirjeldav statistika - arvkarakteristikud, sagedustabelid, joonised
 • Teoreetilised jaotused
 • Populatsioon ja valim, parameetrite hindamine, hinnangute varieeruvus
 • Usaldus- ja tolerantsiintervall
 • Hüpoteeside statistiline testimine, statistiline olulisus
 • Keskmiste võrdlemine
 • Tunnustevahelised seosed - nende kirjeldamine ja testimine (korrelatsioonanalüüs, hii-ruut ja Fisheri täpne test)
 • Regressioon- ja dispersioonanalüüs
 • Üldised lineaarsed mudelid (mudelite esitus, reparametriseerimine, kontrastid, korduvad mõõtmised, fikseeritud ja juhuslikud faktorid)
 • Binaarsete tunnuste analüüs (logistiline ja probit-regressioon, shansside suhe, ROC-kõver)
 • Võimsusanalüüs ja valimi suurus
 • Mitmemõõtmeline statistika (peakomponentide analüüs, klasteranalüüs, ...)
 • Statistilise analüüsi tulemuste tõlgendamine ja esitamine
 • Tarkvara MS Excel ja R.